Санамж:
1. “УСУГ”-т ажилд орохыг хүссэн өргөдлийг хүлээж авснаар өргөдөл гаргагчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.
2. Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултад товч тодорхой хариулж, товчилсон үг хэрэглэхгүй байхыг анхаарна уу.
3. Анкетад хавсаргасан материалыг буцаан олгохгүй.
4. Улаанаар тэмдэглэсэн хэсгийг заавал бөглөнө үү.
5. Өргөдөл гаргагч нь худал мэдээлэл өгч эсхүл нуун дарагдуулж ажилд орсноор ажлаас халагдана гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд гомдол гаргахгүй байх болно.
6. Та бүхэн Windows-ын стандарт гарын driver ашиглаж бичнэ үү.(Monkey ашигласан бол таны анкет хүчингүйд тооцогдох болно.)
7. Диплом болон гэрчилгээний хуулбар илгээгээгүй бол мэргэжил(мэргэшил) хүчингүй.
8. Та сонирхож буй албан тушаалаа зөв сонгоно уу! Буруу сонгосон тохиолдолд дахин оруулах боломжгүй.
9. Илгээх зурагны нягтаршлын хэмжээ 1024х768-аас хэтэрхээргүй байна.

Та асуултад бүрэн гүйцэд, үнэн зөвөөр бөглөнө үү!
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АНКЕТ
Регистерийн №: * Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн №: Эрүүл мэндийн дэвтэрийн №:
1. ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Таны зураг: * Таны сонирхож буй албан тушаал:
Сүүлийн 3 сар дотор авахуулсан цээж зураг /300px*400px/-ээс ихгүй: Зураггүй анкетыг хүлээж авахгүй
Эцгийн/эх/-ийн нэр: * Өөрийн нэр: *
Хүйс: 1.3. Төрсөн өдөр: *
1.4. Төрсөн аймаг, хот: * сум дүүрэг: *
Төрсөн газар: * Ургийн овог: *
1.5. Үндэс, угсаа: * 1.6. Нийгмийн гарал: *
1.7. Гэр бүлийн байдал(зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсийг бичнэ.) Ам бүлийн тоо: *
Таны юу болох Гэр бүлийн гишүүдийн эцэг /эх/-ийн нь
болон өөрийн нь нэр
Төрсөн он Төрсөн аймаг, хот,
сум, дүүрэг
Одоо эрхэлж буй ажил
* * * * *
1.8. Садан төрлийн байдал (таны эцэг, эх, ах, эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд болон таны эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг эхийг оруулна.)
Таны юу болох Гэр бүлийн гишүүдийн эцэг /эх/-ийн
нь болон өөрийн нь нэр
Төрсөн он Төрсөн аймаг, хот,
сум, дүүрэг
Одоо эрхэлж буй ажил
* * * * *
1.9. Оршин суугаа хаяг:
Дүүрэг: Хороо:
Гэрийн хаяг: * Байнга эсвэл түр оршин суудаг эсэх: *
Утас: * И-мэйл хаяг:
1.10. Шуудангийн хаяг: Индекс:
1.11. Онцгой шаардлага гарвал харилцах хүний нэр, утас:
Нэр: * Утас: * Ямар холбоотой?: *
Нэр: Утас: Ямар холбоотой?:
2. БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
2.1. Боловсрол/ерөнхий, тусгай дунд, дээд боловсрол, дипломын, бакалаврын болон магистрийн зэргийг оролцуулан бичнэ./
Боловсролын
түвшин
Сургуулийн нэр Орсон
он сар
Төгссөн
он сар
Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжил,
гэрчилгээ, дипломын дугаар
Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжил,
гэрчилгээ, дипломын зураг

* * * * * *
2.2. Боловсролын докторын болон шинжлэх ухааны докторын зэрэг :
Докторын төрөл Зэрэг Хамгаалсан газар Он, сар Гэрчилгээ, дипломын дугаар Гэрчилгээ, дипломын зураг
Боловсролын докторын зэрэг хамгаалсан сэдэв:
Шинжлэх ухааны доктор хамгаалсан сэдэв:
3. МЭРГЭШЛИЙН БЭЛТГЭЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
3.1. Мэргэшлийн бэлтгэл /Мэргэшлийн болон бусад чиглэлээр нарийн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байдлыг бичнэ/
Хаана ямар байгууллагад Эхлсэн дууссан
он, сар, өдөр
Хугацаа
/хоногоор/
Ямар чиглэлээр Үнэмлэх, гэрчилгээний дугаар,
олгосон он,сар, өдөр
Үнэмлэх, гэрчилгээний зураг
3.2. Албан тушаалын зэрэг дэв, цол
Албан тушаалын
ангилал, зэрэглэл
Зэрэг дэв, цолны нэр Зарлиг, захирамж, тушаалын нэр, он, сар,
өдөр, дугаар
Үнэмлэхний дугаар Үнэмлэхний зураг
3.3. Эрдмийн цол /дэд профессор, профессор, академийн гишүүнийг оролцуулан/
Цол Цол олгосон байгууллага Он, сар Гэрчилгээ, дипломын дугаар Гэрчилгээ, дипломын зураг
4. УР ЧАДВАРЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
4.1. Ур чадвар (та өөрийн ур чадварын түвшинг үнэлнэ үү.)
Хувь хүний ур чадвар
Өөрийгөө танин мэдэх:Стрессээ тайлах:
Өөрийн эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба
тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлох
Танин мэдэх хэв
маягаа тогтоох
Өөрчлөлтийг хүлээн
авах
* * *
Стрессийн хүчин зүйлсийг
намжаах
Цагийг зүй зохистой
ашиглах
Эрх мэдлээ
төлөөлүүлэх
* * *
Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх
Зүй зохистой хандлагыг хэрэглэх Бүтээлч хандлагыг ашиглах Шинэ санаачлагыг дэмжих
* * *
Хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадвар
Бусадтай бие биенийгээ дэмжсэн харилцаа холбоо тогтоох:Эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад нөлөөлөх:
Халамжлах Зөвлөгөө өгөх Бусдыг сонсох
* * *
Эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх Бусдад нөлөөлөх Бусдад бүрэн эрх олгох
* * *
Бусдад урам хайрлах:Зөрчлийг зохицуулах:
Үр нөлөөгүй үйл
ажиллагааг илрүүлэх
Урам зориг оруулах
орчин бий болгох
Амжилтыг урамшуулах
* * *
Шалтгааныг тогтоох Тохирох стратегийг сонгох Сөргөлдөх явдлыг арилгах
* * *
Бүлгээр ажиллах ур чадвар
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх Бусдын эрх мэдэл, бүрэн
эрхийг хүндэтгэж, дэмжлэг
Мэдлэг, мэдээллээ
бусадтай хуваалцах
* * *
Бусад ур чадвар
Үүрэг хүлээх Хариуцлага хүлээх Нийтийн зорилгод
тууштай байх
* * *
Өөрийгөө хөгжүүлэх Асуудал боловсруулах Оновчтой шийдвэр гаргах
* * *
Дээр дурдсанаас бусад ур чадвараасаа заримыг нэрлэнэ үү
4.2. Гадаад хэлний мэдлэг:
Гадаад хэл Сонсож ойлгох Өөрөө ярих Уншиж ойлгох Бичиж орчуулах
4.3. Компьютерийн болон оффисийн тоног төхөөрөмж, технологи эзэмшсэн байдал
Компьютерийн програмын нэр Ажиллах чадвар
Эзэмшсэн оффисийн тоног төхөөрөмж, технологийн нэр Ажиллах чадвар
5. ТУРШЛАГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
5.1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал /нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн бол бөглөнө./
Ажилласан байгууллага, газар, түүний хэлтэс, алба Албан тушаал Ажилд орсон
он, сар
Ажлаас гарсан
он, сар
 
Танд амжилт хүсье!